Loading...

MEDITATION all are talking about but nobody saw ;)

Meditace

MEDITACE a RELAXACE … všichni o tom mluví, ale nikdo to neviděl :D, dovolím si říci s trochou nadsázky o tolik citovaném slově.

Wikipedie píše o meditaci:  Meditací se nejčastěji rozumí různé praktiky prohlubování soustředění. Ačkoli se meditace obvykle považuje za součást východních náboženství s počátkem ve védském hinduismu, je součástí mnoha náboženských systémů a filosofických škol.

NO… já bych řekla přesný opak, pojďte se přestat soustředit, splynout se sebou SAMA a ponořit se do vlastního nitra, kde je vždy krásně teplo, milo a barevno. Moje definice meditace je: “Je to stav zastavení myšlenek, odpojení se od vnější reality a ponoření se do pozorování vlastního nitra. Může být propojeno s vizualizací, harmonizací čaker nebo ponořením se do tónů hudby. U všech těchto činností se nám podaří zrelaxovat mysl i tělo, a o to nám v meditaci jde.”

Jak poznáte, že jste v meditaci? Jednoduše, nechce se vám skončit. Pokud sedíte a ošíváte se a ohlížíte se po sousedech, nemeditujete. Pokud máte na tváři blažený výraz a nechce se vám nikdy skončit, jste tu správně. MEDITUJETE. namasté

 

 

Meditation

MEDITATION AND RELAXATION… everyone is talking about it, but nobody has seen it: D, let me say with a little exaggeration about the much quoted word.

Wikipedia writes about meditation: Meditation is directly behind the various practices of deepening concentration. It is possible that meditation is part of an educational religion beginning in Vedic Hinduism, part of many religious systems and philosophical schools.

 … I would say exactly the opposite, come to stop concentrating, merge yourself and immerse yourself, where it is always beautifully warm, nice and colorful. My definition of meditation is:

“It is necessary to stop the thoughts, get rid of the external reality and immerse yourself in the observation of oneself. It can be linked to visualization, chakra harmonization or immersion in music tones. In all these activities, we can relax the mind and body, and that is what we do in meditation. ”

How do you know you’re in meditation?

Simply, you don’t want to quit. If you sit and fiddle and look at your neighbors, you don’t meditate. If you have a happy expression on TV and you never want to stop, you are right here. MEDITUJETE. namasté

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *